Oops! This site has expired. If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

Los Angeles ARC

Amateur Radio, Computers, LAARC, KD6OLH,www. losangelesarc.org, Amateur Radio Club Meeting, ARRL Clubs, Los Angeles Amateur Radio Club

New 9100 Radio

Posted by Archie KD6OLH on January 6, 2018 at 12:30 AM

:lol:Hi All: As you all know, my Xmas present to me was a ICOM 9100 radio. All my kids bitched about this extravagance, but it's only there inherentce i'm spending. So I spent it on me. This darn radio is smarter than me. I haven't learned how to use it well. So I just push buttons to see what works and how. The real problem is CRN (can't remember nothing). Maybe one of these days i'll get how to run this thing down. So untill then, i'll just suffer...Archie KD6OLH

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

16 Comments

Reply parimatch.cyou
2:35 PM on December 2, 2020 
????????????? ???????? ?? ???? ???? ? ????? ???????? ??????? ????? 20 ???. ?????? ???????? ?????? ?? ????? ????. ?????? ???? ?????? ???????? ?????? ???, ????? ?????? ???? ?????????. ???????? ?????????? ???? ????? ??? ??????, ? ????? ????????????? ???? ?????? ??????-?????????. ????? ????? ??????? ? ??????????? ??????, ???????????? ? ??????????? ????????, ???? ???? ??????????? ??????????.
Reply MSCma
12:06 AM on December 1, 2020 
?????? ??????????? ???????? ????? ? ????????? ?? ?????? ??????. ???? ?? ????? 610 ?/100 ??., ???????? ???, ????????? ???. 88006005854
Reply GregorySuero
8:14 PM on November 26, 2020 
Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/3fsnVVa
Reply Billiekix
6:11 PM on November 15, 2020 
Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/3l7MRDo
Reply WallyFak
7:37 PM on November 12, 2020 
come perdere la pancia
Reply KoaLa13zkf
11:11 PM on November 5, 2020 
????, ??? ????? ??????? ????? ?? ????????? ? ???????????? ????????, ? ??? ?? ???????????? ???????, ????????????? ? ?????????? ?????? ???? - ??? ??????? ???? ? ?????
- ??????? ?????? ?? ??? ?????? ?????? incest-home-video.ru . ? ??? ????? ?????? ? ????? ????? ????? ??????????? ???? ???????????? ? Full hd ???????? ????????? ? ??? ???????????.
Reply Justinper
3:49 AM on October 18, 2020 
Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/3lZrYtZ
Reply RickeyVat
7:00 PM on October 5, 2020 
Ð?аÑ?а компаниÑ? занимаеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?кой пÑ?одвижение Ñ?айÑ?а бÑ?Ñ?жÑ?неÑ? Ñ?овеÑ?Ñ?енно не доÑ?ого. Ð? Ñ?лÑ?Ñ?ае, еÑ?ли Ñ? ваÑ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ? Ñ?вой бизнеÑ?, Ñ?огда Ñ?ано или поздно вÑ? лиÑ?но оÑ?ознаеÑ?е, Ñ?Ñ?о без опÑ?имизаÑ?иÑ? и пÑ?одвижение Ñ?айÑ?ов Ñ?Ñ?аÑ? ваÑ? неÑ? возможноÑ?Ñ?и Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ? далÑ?Ñ?е. СейÑ?аÑ? Ñ?иÑ?ма, коÑ?оÑ?аÑ? подÑ?мÑ?ваÑ?Ñ? о Ñ?обÑ?Ñ?венном бÑ?дÑ?Ñ?ем Ñ?азвиÑ?ии, должна имеÑ?Ñ? веб-Ñ?айÑ? длÑ? seo пÑ?одвижение Ñ?айÑ?ов google. пÑ?одвижение англоÑ?зÑ?Ñ?ного Ñ?айÑ?а в google- Ñ?поÑ?об, иÑ?полÑ?зÑ?Ñ? коÑ?оÑ?Ñ?й возможно пÑ?иобÑ?еÑ?аÑ?Ñ? новÑ?Ñ? покÑ?паÑ?елей, и дополниÑ?елÑ?но полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? пÑ?оÑ?енÑ?Ñ?, Ñ? Ñ?ем Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?аÑ?Ñ?казаÑ?Ñ? об налиÑ?ии ваÑ?ей Ñ?обÑ?Ñ?венной пÑ?оизводÑ?Ñ?венной компании, еÑ? пÑ?одÑ?кÑ?аÑ?, Ñ?Ñ?нкÑ?иÑ?Ñ?. СпеÑ?иализиÑ?ованнаÑ? междÑ?наÑ?однаÑ? Ñ?иÑ?ма Ñ?делаÑ?Ñ? длÑ? ваÑ?ей Ñ?иÑ?мÑ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?, Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? коÑ?оÑ?ого вÑ? Ñ?можеÑ?е залÑ?Ñ?аÑ?Ñ? пÑ?авилÑ?нÑ?Ñ? паÑ?Ñ?неÑ?ов, полÑ?Ñ?аÑ?Ñ? пÑ?ибÑ?лÑ? и Ñ?аÑ?Ñ?и.Ð?Ñ?одаÑ?Ñ?ийÑ?Ñ? Ñ?айÑ?- лиÑ?о Ñ?иÑ?мÑ?, в Ñ?вÑ?зи Ñ? Ñ?Ñ?им имееÑ? знаÑ?ение, комÑ? вÑ? довеÑ?Ñ?еÑ?е Ñ?оздание Ñ?воего веб Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ?. Ð?Ñ? - команда пÑ?оÑ?и, коÑ?оÑ?Ñ?е имеÑ?Ñ? обÑ?иÑ?нÑ?й пÑ?акÑ?иÑ?еÑ?кий опÑ?Ñ? конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?иÑ?ованиÑ? Ñ?лекÑ?Ñ?оннÑ?Ñ? коммеÑ?Ñ?иÑ? Ñ? нÑ?лÑ?, напÑ?авлениÑ?, Ñ?азÑ?абоÑ?анного Ñ?ипа. СоÑ?Ñ?Ñ?дники наÑ?ей Ñ?иÑ?мÑ? неизменно дейÑ?Ñ?вÑ?ем по Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ?ом. Ð?еждÑ?наÑ?однаÑ? компаниÑ? Ñ?Ñ?мееÑ? пÑ?едоÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? вÑ?ем наÑ?им заказÑ?икам пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ионалÑ?ное Ñ?опÑ?овождение по доÑ?Ñ?Ñ?пной анÑ?икÑ?изиÑ?ной Ñ?аÑ?Ñ?енке.Ð?Ñ? можеÑ?е Ñ?делаÑ?Ñ? заказ онлайн-визиÑ?кÑ?, Ñ?екламнÑ?й Ñ?айÑ?. Ð?е Ñ?омневайÑ?еÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о ваÑ? поÑ?Ñ?ал бÑ?деÑ? Ñ?азÑ?абоÑ?ан вÑ?Ñ?ококлаÑ?Ñ?но, Ñ? Ñ?азнÑ?ми Ñ?амÑ?ми новÑ?ми Ñ?еÑ?нологиÑ?ми.


Ñ?оздание Ñ?айÑ?а Ñ?Ñ?а
Reply CindyHound
2:09 PM on September 27, 2020 
Springtime cleansing is actually not merely trite to clear away dust and dust. However we need to have to conduct an analysis of winter season clothing. Coming from unnecessary things to do away with, you require to tidy and identify the storage. Get rid of the trash and offer on your own an additional assurance certainly not to conserve excessive scrap. Clean the wall surfaces as well as roofs, wash the home windows, let the spring season into our home, drive off the hibernation.

Washing in New York City - is the arrangement of specialized services for spring cleaning of grounds as well as adjoining locations, and also preserving tidiness. The blend of high quality work and affordable costs is a unique attribute that differentiates our cleansing company in the NJ cleaning company market.
Our slogan: " The greatest quality - small cost!" as well as you can be certain of that! In our firm, quite affordable prices for all forms of cleaning company.
We guarantee you the provision of specialist cleaning company at a higher amount. Pros knowledgeably master the procedures of cleaning with making use of present day state-of-the-art devices as well as focused chemicals. Along with all this, the prices for our solutions are a lot lower than the major cleaning companies.

Getting such a service as " Spring season Cleaning" in our provider, you acquire the probability of top notch cleansing of the neighboring territory of the house. Our company deliver washing where others may certainly not deal. We will certainly pertain to you regardless of whether you are at the additional end of the world and also carry out the cleaning at the highest level. Simply give us a call.

Looking for house cleaning services Queens - spring cleaning
Reply Mariael
12:18 AM on September 26, 2020 
ХоÑ?ели бÑ? как-Ñ?о Ñ?азнообÑ?азиÑ?Ñ? ваÑ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ?алÑ?нÑ?Ñ? жизнÑ?? Ð?обиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?овеÑ?Ñ?енно новÑ?Ñ? оÑ?Ñ?Ñ?ений помогÑ?Ñ? Ñ?Ñ?оÑ?иÑ?еÑ?кие Ñ?оваÑ?Ñ?

Ð?дин из Ñ?амÑ?Ñ? воÑ?Ñ?Ñ?ебованнÑ?Ñ? меÑ?одов доÑ?Ñ?игнÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?киÑ? оÑ?Ñ?Ñ?ений â?? кÑ?пиÑ?Ñ? вибÑ?аÑ?оÑ?. С его помоÑ?Ñ?Ñ? доÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но легко добиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?имÑ?лÑ?Ñ?ии оÑ?обо Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?виÑ?елÑ?нÑ?Ñ? зон и Ñ?оÑ?ек на Ñ?еле. ТолÑ?ко не иÑ?полÑ?зÑ?йÑ?е его в одиноÑ?еÑ?Ñ?ве, довеÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ? Ñ?воемÑ? лÑ?бимомÑ?. ЭÑ?о Ñ?пÑ?оÑ?иÑ? ваÑ?Ñ? Ñ?вÑ?зÑ? и поможеÑ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? более Ñ?аÑ?кованнÑ?ми и оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ми дÑ?Ñ?г Ñ? дÑ?Ñ?гом.
Также Ñ?Ñ?еди Ñ?екÑ?-игÑ?Ñ?Ñ?ек Ñ?аÑ?пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?аненÑ? наÑ?Ñ?Ñ?ники, Ñ?Ñ?екÑ?ионнÑ?е колÑ?Ñ?а, Ñ?мазки и Ñ?Ñ?имÑ?лÑ?Ñ?оÑ?Ñ?. Ð?аÑ?ниÑ?е Ñ? Ñ?его-нибÑ?дÑ? одного, не бойÑ?еÑ?Ñ? пÑ?обоваÑ?Ñ? Ñ?азнÑ?е ваÑ?ианÑ?Ñ?, и вÑ? непÑ?еменно оÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е Ñ?о, Ñ?Ñ?о понÑ?авиÑ?Ñ?Ñ? вам обоим.
СÑ?оиÑ? замеÑ?иÑ?Ñ?: кÑ?пиÑ?Ñ? пÑ?езеÑ?ваÑ?ивÑ?, Ñ?аллоиммиÑ?аÑ?оÑ?Ñ?, вакÑ?Ñ?мнÑ?е помпÑ?, вагиналÑ?нÑ?е Ñ?аÑ?ики, и оÑ?Ñ?алÑ?нÑ?е инÑ?им-Ñ?оваÑ?Ñ? можно в инÑ?еÑ?неÑ?-магазине «Ð?Ñ?Ñ?одиÑ?а» (afroditalove.ru).

РелÑ?но Ñ?абоÑ?ий конÑ?кий возбÑ?диÑ?елÑ?

пÑ?омо-код 10% Ñ?кидка в Ñ?екÑ?Ñ?оп Ð?Ñ?Ñ?одиÑ?а в Ñ?енÑ?Ñ?бÑ?е DA13LQJW
Reply Williamstype
6:44 PM on September 22, 2020 
Ð?Ñ? доÑ?Ñ?авим лÑ?бÑ?Ñ? авÑ?озапÑ?аÑ?Ñ?Ñ? взжаÑ?Ñ?й Ñ?Ñ?ок непоÑ?Ñ?едÑ?Ñ?венно к вам в дом кÑ?пиÑ?Ñ? авÑ?озапÑ?аÑ?Ñ?и : каÑ?алог авÑ?озапÑ?аÑ?Ñ?ей Ñ?амаÑ?а.
Ð?Ñ?оме желаниÑ? пÑ?едоÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? болÑ?Ñ?ой аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?именÑ? авÑ?омобилÑ?нÑ?Ñ? акÑ?еÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ов, наÑ?а Ñ?иÑ?ма поÑ?Ñ?оÑ?нно Ñ?абоÑ?а ведеÑ?Ñ?Ñ? над возможноÑ?Ñ?Ñ?Ñ? легкиÑ? и бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? покÑ?пок в наÑ?ем магазине. Ð?з-за аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?именÑ?а маÑ?Ñ?Ñ?абов и видов авÑ?омобилей каждой маÑ?ки, мÑ? Ñ?Ñ?Ñ? ввели поÑ?аговÑ?Ñ? Ñ?Ñ?емÑ? заказа. Таким Ñ?поÑ?обом, мÑ? Ñ?Ñ?Ñ?емимÑ?Ñ? иÑ?клÑ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?пÑ?Ñ?ений и закÑ?пок непÑ?иемлимÑ?Ñ? запÑ?аÑ?Ñ?ей.
СделаеÑ?е заказ Ñ? наÑ? запÑ?аÑ?Ñ?и и возÑ?миÑ?е Ñ?кидкÑ? на Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?ий Ñ?вой заказ!
Reply Adultduets
12:22 PM on September 21, 2020 
Lauren hardon Leah stepdad Antoniya gonzo Liviya cougar Vanessa doggy-style Nana semen Fotina realitykings Berta sexvideos Claire brazilian Beata mamando Kapitolina fake
Reply belleLog
2:23 AM on September 18, 2020 
Hello i am new user and i would to ask you, How to disable avatar?
Reply ChesterKetty
5:25 PM on September 7, 2020 
Hi, I found a great site, all here https://bit.ly/3bsUXm9
Reply BaluTato
10:10 PM on August 31, 2020 
Well, letвÐ?â?¢s get started : http://blackactorsover40.site
Reply ReidoLofe
2:42 AM on August 1, 2020 
Viagra Online Uk Paypal Dyerrava https://ascialis.com/ - buying cialis online Dyexixflinny Levitra Essen kivarear buy generic cialis online safely scumamighhug Generique Cialis Pharmacie